Warunki użytkowania & Polityka prywatności

Portal internetowy Laganini.com traktuje dane osobowe użytkowników tej witryny internetowej z szacunkiem i poufnością oraz podejmuje wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi

Ogólne warunki

Portal internetowy Laganini.com oraz wszystkie powiązane domeny i subdomeny (dalej: „Laganini”) są własnością Zephyr d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Zajčeva ulica 9, zarejestrowana w Sądzie Handlowym w Zagrzebiu, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (dalej: „nas”, „my” lub „Zephyr”).

Użytkownik to każda osoba, która uzyskuje dostęp i / lub korzysta z usług Laganini (dalej: „użytkownik”) i obejmuje niezarejestrowanych użytkowników, zarejestrowanych użytkowników i firmy, które korzystają z usług Laganini na podstawie stosunku umownego i / lub bezpłatnie.

Zakres usług Laganini

Laganini to strona zorientowana na cele podróży, która umożliwia właścicielom kwater prywatnych w Chorwacji lub upoważnionym przedstawicielom właścicieli kwater prywatnych w Chorwacji (dalej: „gospodarz”) publikowanie usług, które oferują w Laganini (dalej: „reklama”) i umożliwia im komunikację i dokonywanie bezpośrednich transakcji z gośćmi, którzy szukają rezerwacji usług noclegowych w Chorwacji.

Jako właściciel strony internetowej Laganini, Zephyr nie jest właścicielem, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie zarządza, nie oferuje ani nie dostarcza żadnych usług zakwaterowania, ani też Zephyr nie jest organizatorem ani sprzedawcą pakietów turystycznych. Gospodarze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje reklamy. Kiedy goście dokonują rezerwacji, akceptują ją lub płacą za nią, zawierają umowę bezpośrednio z gospodarzem. Zephyr nie staje się stroną umowy w żadnych stosunkach między gospodarzami a gośćmi.

Oryginalny tekst niniejszych warunków świadczenia usług i polityki prywatności jest w języku chorwackim. W przypadku niespójności w tym tłumaczeniu, pierwszeństwo ma wersja oryginalna w języku chorwackim.

1. Warunki korzystania

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług (dalej: „Warunki”), ponieważ zawierają one ważne informacje o Twoich prawach i obowiązkach. Laganini jest własnością prywatną i uzyskując dostęp do Laganini lub korzystając z niego, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i być nimi związany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji warunków świadczenia usług i innych warunków handlowych bez wcześniejszego

1.1 Użytek własny

Laganini może być wykorzystywane wyłącznie do następujących celów: poszukiwanie zakwaterowania, uzyskiwanie informacji o noclegach i miejscach docelowych w Chorwacji, wysyłanie zapytań do gospodarzy lub dokonywanie rezerwacji zakwaterowania. Używanie do jakichkolwiek innych celów poza wymienionymi powyżej jest surowo zabronione. Podczas wysyłania zapytań Twój adres e-mail będzie przechowywany w naszej bazie danych i mamy prawo do wysyłania Ci e-maili w celach komercyjnych. Zawsze możesz zrezygnować z tej usługi, a Twój e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych.

1.2 Dokładność i kompletność informacji o usługach noclegowych

Laganini lub Zephyr nie mogą zagwarantować dokładności ani kompletności informacji o opisach, cenach, zdjęciach, filmach, ofertach, kuponach i innych materiałach dostępnych w Laganini, które są wypełniane przez gospodarzy. Za dokładność i kompletność informacji o zakwaterowaniu (opis zakwaterowania, ceny, rezerwacje, zdjęcia, warunki rezerwacji, dostępność) odpowiada wyłącznie osoba, od której te treści pochodzą (od gospodarza lub użytkownika).

Firma Zephyr nie potwierdziła dokładności każdego ogłoszenia i opublikowanych informacji, dlatego gościom zaleca się sprawdzenie poprawności i poprawności danych wprowadzanych przez gospodarzy, kontaktując się z nimi bezpośrednio, zwłaszcza przed wpłaceniem kaucji. Zephyr nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje o zakwaterowaniu nie odpowiadają rzeczywistości. Laganini reklamuje tylko noclegi w Republice Chorwacji.

1.3 Odpowiedzialność

Firma Zephyr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione podczas korzystania z Laganini. Firma Zephyr nie ma obowiązku oferowania zwrotu kosztów ani rekompensaty za straty, jakie goście lub użytkownicy mogą ponieść w wyniku dokonywania płatności i rezerwacji zakwaterowania od gospodarzy.

W przypadku roszczenia osoby trzeciej z tytułu szkód związanych z treściami dostarczonymi przez hosta, gospodarz ponosi pełną odpowiedzialność, jak również obowiązek podjęcia wszelkich działań w celu obrony i ochrony firmy Zephyr przed takimi roszczeniami. W przypadku, gdy firma Zephyr poniesie straty finansowe lub poniesie koszty wynikające z materiałów i treści dostarczonych przez użytkownika / hosta, użytkownik / host zgadza się zwrócić firmie Zephyr pełną kwotę.

1.4 Prawa autorskie

Treść i oprogramowanie na Laganini są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem użytku osobistego treści nie mogą być wykorzystywane ani kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów na Laganini może naruszać przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96 / 18) i inne przepisy Republiki Chorwacji.

1.5 Linki do stron internetowych osób trzecich

Laganini może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, osób prawnych lub osób prywatnych. Te linki są używane wyłącznie w celu uzyskania informacji, a Laganini nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji lub treści tych witryn. Decydując się na dostęp do jakiejkolwiek witryny internetowej należącej do osoby trzeciej, robisz to całkowicie na własną odpowiedzialność.

1.6 Recenzje noclegów

Goście i użytkownicy mogą zostawić publiczną recenzję i wystawić ocenę dotyczącą zakwaterowania. Recenzje i oceny odzwierciedlają opinie gości i użytkowników i nie odzwierciedlają opinii firmy Zephyr. Recenzje i oceny mogą być niepoprawne i / lub wprowadzające w błąd i nie są weryfikowane przez firmę Zephyr.

Recenzje i oceny przesłane przez gości i użytkowników muszą być dokładne i nie mogą zawierać zniesławiającego ani obraźliwego języka.

Gospodarzom zabrania się manipulowania recenzjami i ocenami w jakikolwiek sposób, w tym instruowania stron trzecich, jak napisać pozytywną lub negatywną recenzję na temat ich lub jakiegokolwiek innego zakwaterowania reklamowanego w Laganini.

1.7 Inne warunki

Firma Zephyr jest upoważniona w dowolnym momencie do zamknięcia kont użytkowników, którzy naruszają niniejsze warunki świadczenia usług lub w inny sposób zakłócają działanie Laganini. Zephyr zastrzega sobie również prawo do podjęcia innych środków przeciwko użytkownikom, którzy naruszają niniejsze warunki świadczenia usług. Wszystkie relacje między użytkownikami (gospodarzami i gośćmi) a Zephyr podlegają prawu Republiki Chorwacji. W przypadku sporu jurysdykcję ma sąd w Zagrzebiu.

Wszelkie spory wynikające z relacji biznesowych pomiędzy użytkownikami Laganini (goście) a gospodarzami (wynikające z wprowadzających w błąd informacji, błędnych danych, cen, tematyki, prawdziwości informacji o użytkowniku lub treści oferty) będą rozstrzygane pomiędzy nimi. Firma Zephyr nie ponosi i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takich relacji.

Firma Zephyr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku przerwy w dostępności, niepublikowania lub usunięcia treści lub niewłaściwego wykorzystania publicznie dostępnych danych.

Zephyr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, które mogą wyniknąć z korzystania z Laganini - wszystkie tego typu koszty pokrywają użytkownicy, goście lub gospodarze.

Opinie i komentarze publikowane przez użytkowników, gości i gospodarzy są osobistymi poglądami autorów i nie odzwierciedlają poglądów firmy Zephyr i jej pracowników.

2. Warunki reklamy

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług (dalej: „Warunki”), ponieważ zawierają one ważne informacje o Twoich prawach i obowiązkach. Laganini jest własnością prywatną i uzyskując dostęp do Laganini lub korzystając z niego, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i być nimi związany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji warunków świadczenia usług i innych warunków handlowych bez wcześniejszego

2.1 Dokładność i prawdziwość danych ogłoszeń o zakwaterowaniu

Gospodarz jest właścicielem reklamowanego obiektu noclegowego lub jest upoważnionym przedstawicielem właściciela i posiada wszystkie dokumenty wymagane do świadczenia usług noclegowych.

Host jest odpowiedzialny za reklamowanie swoich produktów i usług zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

Host jest w pełni odpowiedzialny za informacje, materiały i treści publikowane przez niego na Laganini i gwarantuje ich dokładność, kompletność i prawdziwość, a także jakość, bezpieczeństwo i legalność reklamowanych produktów i usług.

Host jest również odpowiedzialny za dokonywanie aktualizacji i zmian informacji, materiałów i treści swojej reklamy za pośrednictwem interfejsu użytkownika, jeśli istnieje znacząca różnica między publikowaną treścią a stanem faktycznym.

2.2 Prawa autorskie

Zephyr szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od użytkowników Laganini. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich i zauważysz podejrzane naruszenie praw autorskich w Laganini, zgłoś to, wysyłając powiadomienie do Zephyr. Po otrzymaniu zawiadomienia Zephyr podejmie odpowiednie działania, w tym usunięcie zgłoszonych materiałów i treści z Laganini.

Host jest odpowiedzialny za informacje, materiały i treści, które zostały przez niego opublikowane na Laganini, w tym za treści multimedialne (zdjęcia, filmy) i potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do przesłanych treści. Publikując reklamę na Laganini, host na stałe i bezpłatnie udziela Laganini licencji na wykorzystanie przesłanych treści i materiałów (zdjęć, filmów, tekstów) do celów promocyjnych.

Host bezwarunkowo zwalnia Laganini z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, które może wyniknąć z wykorzystania treści i materiałów, które zostały przez niego przesłane.

W przypadku sporu wynikającego z naruszenia praw autorskich spowodowanego treściami i materiałami przesłanymi przez hosta lub użytkownika, spór będzie rozstrzygany bezpośrednio między właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich a użytkownikiem / hostem. Firma Zephyr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z treści lub materiałów przesłanych przez użytkowników lub gospodarzy. W przypadku, gdy firma Zephyr poniesie szkody finansowe lub poniesie jakiekolwiek koszty wynikające z materiałów i treści dostarczonych przez użytkownika lub hosta, użytkownik lub host zobowiązuje się zwrócić firmie Zephyr całkowite koszty poniesionych szkód. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy również innych treści i materiałów, które zostały przesłane do Laganini przez użytkownika lub hosta (w tym treści i materiały do interesujących miejsc).

Użytkownicy rozumieją, że treści i materiały z jakiejkolwiek części Laganini nie mogą być reprodukowane bez zgody właściciela praw autorskich.

2.3 Przestrzeganie ustawy o zakazie i zapobieganiu niezarejestrowanej działalności

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o zakazie i przeciwdziałaniu nierejestrowanej działalności (NN 6/11, 66/19) klient (host) jest zobowiązany do podania informacji o swojej tożsamości przy zamawianiu reklamy, w tym: (i) nazwa firmy, adres, OIB, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za osoby prawne lub (ii) imię i nazwisko, OIB oraz miejsce zamieszkania / zamieszkania dla osób fizycznych.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o zakazie i przeciwdziałaniu nierejestrowanej działalności, zabrania się zamieszczania reklam w przypadku, gdy klient (host) nie poda danych z art. 7 ust. 2. Dlatego jeśli Zephyr nie otrzyma wymaganych danych, Zephyr nie może opublikować reklamy na Laganini.

2.4 Administrowanie treściami na Laganini

W celu zapewnienia poprawnych, kompletnych i użytecznych danych dla użytkowników oraz umożliwienia sprawnego funkcjonowania Laganini bez zakłóceń, w razie potrzeby, administratorzy Laganini mają prawo do dokonywania poprawek, poprawek i zmian reklam, a także prawo do dyskrecji usuwanie lub usuwanie ogłoszeń z oferty Laganini. Administratorzy upoważnieni przez firmę Zephyr mogą to zrobić w następujących sytuacjach:

 • gdy dane ogłoszenia są niekompletne, nieprawidłowe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd,
 • gdy jedno ogłoszenie lub kwatera zostały wprowadzone więcej niż raz,
 • gdy reklama zawiera dyskryminujące, obraźliwe, niedopuszczalne i zabronione materiały i treści,
 • gdy reklama promuje nielegalne usługi i / lub zakwaterowanie,
 • gdy reklama obniża jakość i wydajność Laganini,
 • gdy treści i materiały prezentowane w reklamie nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

W przypadku, gdy ogłoszenie zostało poprawione, zmienione, zmienione, usunięte lub usunięte przez administratorów Laganini, Zephyr nie ponosi odpowiedzialności wobec gospodarzy za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym potencjalną utratę zysków.

2.5 Odpowiedzialność

Zephyr nie może zagwarantować, że działanie Laganini będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. W przypadku, gdy działanie Laganini zostanie przerwane lub spowolnione z powodu błędów, Zephyr nie ponosi odpowiedzialności wobec gospodarzy za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym potencjalną utratę zysków.

2.6 Zakończenie reklam

W przypadku, gdy Zephyr otrzyma skargi użytkowników lub gości, że w przypadku konkretnej reklamy prezentowane treści i materiały nie odpowiadają rzeczywistości, lub jeśli wielokrotnie otrzyma skargi użytkowników na gospodarza, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia reklamy i wyłączenia konta takiego gospodarza bez powiadomienia. Jeśli gospodarz próbuje przesłać nieodpowiednie materiały do bazy danych lub wielokrotnie nadużywa platformy, Zephyr zastrzega sobie prawo do odrzucenia i usunięcia takiej reklamy i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane szkody.

2.7 Zmiany warunków reklamowych

Zephyr zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków reklamy w Laganini bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Polityka prywatności

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług (dalej: „Warunki”), ponieważ zawierają one ważne informacje o Twoich prawach i obowiązkach. Laganini jest własnością prywatną i uzyskując dostęp do Laganini lub korzystając z niego, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i być nimi związany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji warunków świadczenia usług i innych warunków handlowych bez wcześniejszego

3.1 Wykorzystywanie danych osobowych

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe po Twojej wizycie, rejestracji lub korzystaniu z usług Laganini, aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych usług, a czasami w celu poinformowania Cię o aktualizacjach, promocjach, nowościach i nowych usługach, które oferujemy. Po uzyskaniu Twojej zgody możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w sprawie innych oferowanych przez nas usług.

3.2 Kierownik ds. Przetwarzania danych

Menedżerem przetwarzania jest Zephyr. Gromadzimy dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z innymi odpowiednimi ramami prawnymi.

Przetwarzamy dane naszych Klientów ze szczególną odpowiedzialnością i dążymy do legalnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych, dbając o to, aby miały do nich dostęp tylko osoby upoważnione, a osoby upoważnione chroniły je i wykorzystywały wyłącznie do zatwierdzonych celów zgodnie z przepisy prawne.

3.3 Wysyłanie zapytań (gości)

Po wysłaniu zapytania do gospodarza, Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zostaną przekazane gospodarzowi, który następnie może skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu zaoferowania swojego produktu lub usługi. Możesz również otrzymać wiadomość e-mail bezpośrednio od nas z listą kwater, które mogą Cię zainteresować. Możesz również otrzymywać od nas sporadyczne wiadomości e-mail, ale zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji tej usługi, klikając łącze „anuluj subskrypcję” na dole każdego wysłanego przez nas e-maila.

3.4 Przyjmowanie zapytań (gospodarze)

Interfejs użytkownika zawiera informacje o gościach, którzy wysłali zapytanie lub szukają zakwaterowania. Informacje o gościu, które gospodarz otrzymuje bezpośrednio od gościa za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub e-mailem, mogą być wykorzystywane wyłącznie do oferowania usług zakwaterowania, które gospodarz reklamuje w Laganini. Zabrania się kontaktowania gościa z innymi ofertami lub zapisywania jego danych w celu kontaktu z nim w przyszłości.

3.5 Zebrane dane

Powodem, dla którego zbieramy Twoje dane osobowe, jest świadczenie usług reklamowych, którymi gospodarze wyrazili zainteresowanie, wypełniając formularz rejestracyjny. Możemy wykorzystywać dane do następujących celów:

 • Wysyłanie wiadomości, aktualizacji, powiadomień i promocji (rezygnacja z subskrypcji jest możliwa poprzez wysłanie prośby na adres info [@] apartmaninfo.hr lub poprzez kliknięcie „anuluj subskrypcję” na linku na dole każdego wysłanego przez nas e-maila)
 • Aby pomóc nam rozwijać i ulepszać nasze usługi
 • Fakturowanie i cele księgowe zgodnie z wymogami prawnymi
3.6 Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Prywatność gospodarzy, gości i użytkowników jest dla nas niezwykle ważna, dlatego nigdy nie nadużywamy ani nie będziemy niewłaściwie wykorzystywać danych, które zostały dobrowolnie opublikowane w Laganini. Zephyr zobowiązuje się do poszanowania anonimowości i prywatności gospodarzy, gości i użytkowników usług Laganini.
Gospodarze, goście i użytkownicy usług Laganini zgadzają się, że Zephyr może gromadzić następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres
 3. Numery telefonów
 4. Adres e-mail
 5. OIB
 6. Zdjęcie profilowe
 7. Zdjęcia obiektów noclegowych i kwater
 8. Opis obiektu noclegowego
 9. Dodatkowe dane osobowe (profile w mediach społecznościowych, linki do strony internetowej)
 10. Dodatkowe informacje o produktach i usługach (cennik, oferty specjalne, warunki rezerwacji, opis)
3.7 Kto ma dostęp do Twoich danych?

Pragniemy podkreślić, że Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna, dlatego w pełni zharmonizowaliśmy naszą działalność z przepisami RODO, a dane osobowe, które nam wcześniej przekazałeś, były przechowywane zgodnie z wymogami przepisów. Starannie dobieramy naszych partnerów, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi do Twoich danych, a także potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych. Poniżej wymieniono osoby trzecie, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w zależności od charakteru oferowanych przez nas usług:

 • goście, którzy wyrazili zainteresowanie twoją usługą zakwaterowania reklamowaną w Laganini;
 • gospodarze, którzy otrzymali Twoje zapytanie dotyczące usług noclegowych;
 • upoważnionym osobom, które świadczą nam usługi hostingowe i serwisowe dla Laganini lub dostawcom rozwiązań technologicznych, z których korzystamy w celu świadczenia naszych usług;
 • osoby, które zapewniają nam ochronę bezpieczeństwa;
 • inni użytkownicy Laganini (w przypadku danych opublikowanych w ogłoszeniu);
 • pracownicy lub partnerzy biznesowi;
 • w wyjątkowych przypadkach i tylko na oficjalne żądanie, dane mogą zostać przekazane organom administracji podatkowej zgodnie z przepisami prawa.
3.8 Pliki cookies

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym w celu zapamiętania ustawień poszczególnych użytkowników, aby nie było konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych podczas ponownego odwiedzania serwisu. Pliki cookie są przechowywane na poszczególnych komputerach, tabletach lub telefonach komórkowych za pomocą przeglądarki internetowej. Nie są niebezpieczne, nie służą do zbierania wrażliwych danych osobowych, ale są ważne dla ochrony prywatności.

Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa wykorzystuje pliki cookies, zakładamy, że wyrażasz zgodę na używanie standardowych plików cookies w serwisie Laganini. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies, możesz zablokować je poprzez swoją przeglądarkę internetową.

3.9 Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe w formie elektronicznej tak długo, jak długo oferujemy naszą usługę, na którą otrzymaliśmy Twoją zgodę lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zwracamy uwagę, że Twoje dane osobowe są niezbędne do świadczenia naszych usług, a także do wypełniania naszych zobowiązań zgodnie z prawem.

3.10 Czy możliwe jest przetwarzanie Twoich danych osobowych bez zgody?

Możliwe jest przetwarzanie Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, ale wyłącznie w celu świadczenia usług i wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z wymogów prawnych. Zgodność z prawem takiego przetwarzania wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a Twoja zgoda na takie przetwarzanie nie jest wymagana.

3.11 Ochrona danych

Stosujemy surowe środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe i zapobiegać ujawnianiu danych stronom trzecim bez Twojej zgody. Nośniki danych, których używamy od osób trzecich, są przechowywane w bezpiecznym miejscu z ograniczonym dostępem fizycznym dla osób nieuprawnionych i używamy zapory ogniowej i innych środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia dostępu elektronicznego. Wszystkie gromadzone dane są ściśle ograniczone do naszych pracowników i partnerów. Zawsze będziemy Cię pytać, kiedy potrzebujemy danych, które mogą Cię zidentyfikować. Dane są przechowywane przez rozsądny okres czasu - tak długo, jak wymaga tego prawo.

3.12 Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli takie dane osobowe są przetwarzane, dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii.

Twoje osobiste prawo do żądania od nas w dowolnym momencie, bez wcześniejszego wyjaśnienia i konsekwencji, aktualizacji, poprawienia, ograniczenia i / lub usunięcia danych osobowych, które zostały wcześniej przekazane za Twoją zgodą. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do tego momentu. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi lub skargi w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do bycia informowanym o naruszeniach danych osobowych (jeśli dotyczy).

Prawo do reklamacji dotyczy przyszłego przetwarzania Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane do informowania Cię o aktualizacjach, nowościach i promocjach. Jeżeli zgłosisz skargę, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w wyżej wymienionych celach.

Jeśli chcesz zmienić podane wcześniej dane lub chcesz cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami poprzez email info [@] apartmaninfo.hr lub pisemnie.

3.13 Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Podajesz nam swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności dla wybranych usług, które wymagają dostępu do danych osobowych w celu realizacji naszej usługi. Jeżeli nie będziesz chciał podać nam wymaganych danych, nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług.