Podmienky používania & Zásady ochrany osobných údajov

Webový portál Laganini.com zaobchádza s osobnými informáciami používateľov tejto webovej stránky s rešpektom a dôvernosťou a podniká všetky kroky na zaistenie bezpečného uloženia osobných údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás

Všeobecné podmienky

Webový portál Laganini.com a všetky súvisiace domény a subdomény (ďalej len „Laganini“) vlastní spoločnosť Zephyr d.o.o. so sídlom Zajčeva ulica 9, Záhreb, zapísaná na Obchodnom súde v Záhrebe, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (ďalej len „my“ alebo „Zephyr“).

Užívateľom je každá osoba, ktorá pristupuje k službám Laganini alebo ich používa (ďalej len „používateľ“), a zahŕňa neregistrovaných používateľov, registrovaných používateľov a podniky, ktoré využívajú služby Laganini na základe zmluvného vzťahu a / alebo bezplatne.

Rozsah služieb Laganini

Laganini je cieľovo orientovaná webová stránka, ktorá umožňuje majiteľom súkromného ubytovania v Chorvátsku alebo oprávneným zástupcom majiteľov súkromného ubytovania v Chorvátsku (ďalej len „hostiteľ“) zverejniť služby, ktoré ponúkajú na Laganini (ďalej len „reklama“). a umožňuje im komunikovať a obchodovať priamo s hosťami, ktorí hľadajú rezerváciu ubytovacích služieb v Chorvátsku.

Zephyr ako vlastník webovej stránky Laganini nevlastní, nepredáva, nepredáva, nespravuje, neponúka ani neposkytuje žiadne ubytovacie služby, ani nie je organizátorom ani maloobchodníkom cestovných balíkov. Za ich reklamu nesie výhradnú zodpovednosť hostiteľ. Keď hostia uskutočňujú, prijímajú alebo platia rezervácie, uzatvárajú zmluvy priamo s hostiteľom. Spoločnosť Zephyr sa nestáva zmluvnou stranou v žiadnom vzťahu medzi hostiteľmi a hosťami.

Originálne znenie týchto podmienok služieb a zásad ochrany osobných údajov je v chorvátčine. V prípade nezrovnalostí v tomto preklade bude rozhodujúce znenie v chorvátskom jazyku.

1. Podmienky používania

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky služby (ďalej len „Podmienky“), ktoré obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Laganini je súkromným majetkom a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s dodržiavaním a dodržaním týchto podmienok. Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo aktualizovať zmluvné podmienky a ďalšie obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

1.1 Osobné použitie

Laganini možno použiť iba na tieto účely: hľadanie ubytovania, získavanie informácií o ubytovaní a cieľoch v Chorvátsku, zasielanie otázok hostiteľom alebo rezervácia ubytovania. Použitie na akýkoľvek iný účel okrem vyššie uvedených je prísne zakázané. Pri zasielaní otázok bude vaša e-mailová adresa uložená v našej databáze a máme právo zasielať vám e-maily na komerčné účely. Túto službu môžete kedykoľvek odhlásiť a váš e-mail bude odstránený z našej databázy.

1.2 Presnosť a úplnosť informácií o ubytovacích službách

Laganini alebo Zephyr nemôže zaručiť presnosť alebo úplnosť informácií o popisoch, cenách, fotografiách, videách, ponukách, poukážkach a iných materiáloch dostupných na Laganini, ktoré vypĺňajú hostitelia. Za presnosť a úplnosť informácií o ubytovaní (popis ubytovania, ceny, rezervácie, fotografie, podmienky rezervácie, dostupnosť) je výlučne zodpovedná osoba, od ktorej tento obsah pochádza (od hostiteľa alebo používateľa).

Spoločnosť Zephyr nepotvrdila presnosť každého inzerátu a zverejnených informácií, preto sa hosťom odporúča skontrolovať presnosť a správnosť údajov zadaných hostiteľmi tak, že ich priamo kontaktujú, najmä pred zaplatením zálohy. Spoločnosť Zephyr nenesie zodpovednosť, ak informácie o ubytovaní nezodpovedajú skutočnému stavu. Laganini inzeruje iba ubytovanie v Chorvátskej republike.

1.3 Zodpovednosť

Spoločnosť Zephyr nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené použitím Laganini. Spoločnosť Zephyr nie je povinná ponúknuť náhradu alebo náhradu za straty, ktoré by hostia alebo používatelia mohli utrpieť pri platbách a rezervácii ubytovania od hostiteľov.

V prípade nároku tretej strany na náhradu škody súvisiacej s obsahom poskytnutým hostiteľom nesie hostiteľ úplnú zodpovednosť, ako aj povinnosť podniknúť všetky kroky na obranu a ochranu spoločnosti Zephyr pred takýmito nárokmi. V prípade, že Zephyr utrpí finančné škody alebo náklady spojené s materiálom a obsahom poskytnutým používateľom / hostiteľom, zaväzuje sa užívateľ / hostiteľ zaplatiť spoločnosti Zephyr celú sumu.

1.4 Autorské práva

Obsah a softvér na serveri Laganini sú chránené autorskými právami. S výnimkou osobného použitia nemožno obsah použiť alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov na serveri Laganini môže porušovať ustanovenia zákona o autorských právach a súvisiacich právach (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96 / 18) a ďalšími predpismi v Chorvátskej republike.

1.5 Odkazy na webové stránky tretích strán

Laganini môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, či už právnických alebo súkromných osôb. Tieto odkazy slúžia iba na to, aby ste boli informovaní, a spoločnosť Laganini nenesie zodpovednosť za presnosť informácií alebo obsahu týchto webových stránok. Ak sa rozhodnete pre prístup na ľubovoľnú webovú stránku vlastnenú treťou stranou, robíte tak výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť.

1.6 Recenzie ubytovania

Hostia a používatelia môžu zanechať verejnú recenziu a odoslať hodnotenie ubytovania. Recenzie a hodnotenia odrážajú názor hostí a používateľov a neodrážajú názor spoločnosti Zephyr. Recenzie a hodnotenia môžu byť nesprávne alebo zavádzajúce a spoločnosť Zephyr ich neoveruje.

Recenzie a hodnotenia od hostí a používateľov musia byť presné a nesmú obsahovať hanlivé ani urážlivé výrazy.

Hostitelia majú zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s recenziami a hodnoteniami vrátane pokynov tretích strán, ako napísať pozitívnu alebo negatívnu recenziu o svojom alebo akomkoľvek inom ubytovaní inzerovanom na Laganini.

1.7 Ostatné podmienky

Spoločnosť Zephyr je oprávnená kedykoľvek zrušiť účet tých používateľov, ktorí porušia tieto zmluvné podmienky alebo inak zasahujú do fungovania spoločnosti Laganini. Zephyr si tiež vyhradzuje právo prijať ďalšie opatrenia proti používateľom, ktorí porušia tieto zmluvné podmienky. Všetky vzťahy medzi používateľmi (hostiteľmi a hosťami) a Zephyrom podliehajú zákonom Chorvátskej republiky. V prípade sporu je príslušný súd v Záhrebe.

Všetky spory vyplývajúce z obchodných vzťahov medzi používateľmi Laganini (hostia) a hostiteľmi (vyplývajúce zo zavádzajúcich informácií, nesprávnych údajov, cien, subjektu, pravdivosti informácií o používateľovi alebo obsahu ponuky) sa budú riešiť medzi nimi. Spoločnosť Zephyr nie je zodpovedná a nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto vzťahov.

Spoločnosť Zephyr nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku prerušenia dostupnosti, nezverejnenia alebo odstránenia obsahu alebo zneužitia verejne dostupných údajov.

Spoločnosť Zephyr nezodpovedá za žiadne náklady, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Laganini - všetky náklady tohto typu hradia používatelia, hostia alebo hostitelia.

Názory a komentáre zverejnené používateľmi, hosťami a hostiteľmi sú osobnými názormi autorov a neodrážajú názory spoločnosti Zephyr a jej zamestnancov.

2. Podmienky inzercie

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky služby (ďalej len „Podmienky“), ktoré obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Laganini je súkromným majetkom a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s dodržiavaním a dodržaním týchto podmienok. Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo aktualizovať zmluvné podmienky a ďalšie obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

2.1 Presnosť a pravdivosť údajov o reklamách na ubytovanie

Hostiteľ je vlastníkom inzerovaného ubytovacieho zariadenia alebo je oprávneným zástupcom majiteľa a má všetku dokumentáciu potrebnú na poskytovanie turistických ubytovacích služieb.

Hostiteľ je zodpovedný za reklamu svojich produktov a služieb v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Hostiteľ je plne zodpovedný za informácie, materiály a obsah, ktoré zverejnil na Laganini, a zaručuje ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, ako aj kvalitu, bezpečnosť a zákonnosť inzerovaných produktov a služieb.

Hostiteľ je tiež zodpovedný za vykonávanie aktualizácií a zmien informácií, materiálov a obsahu ich reklám prostredníctvom používateľského rozhrania, ak existujú značné rozdiely medzi zverejneným obsahom a skutočnou situáciou.

2.2 Autorské práva

Spoločnosť Zephyr rešpektuje autorské právo a očakáva od používateľov Laganini to isté. Ak ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv a identifikujete podozrivé porušenie autorských práv v spoločnosti Laganini, nahláste to odoslaním oznámenia spoločnosti Zephyr. Po prijatí oznámenia spoločnosť Zephyr prijme príslušné opatrenia vrátane odstránenia nahláseného materiálu a obsahu zo služby Laganini.

Hostiteľ je zodpovedný za informácie, materiály a obsah, ktoré zverejnil na Laganini, vrátane multimediálneho obsahu (fotografie, videá), a potvrdzuje, že je vlastníkom autorských práv na nahraný obsah.

Zverejnením reklamy na serveri Laganini hostiteľ trvale a bezplatne dáva spoločnosti Laganini licenciu na použitie nahraného obsahu a materiálov (fotografií, videí, textov) na propagačné účely.

Hostiteľ bezpodmienečne zbavuje spoločnosť Laganini akejkoľvek zodpovednosti za porušenie autorských práv, ktoré môže vyplynúť z použitia obsahu a materiálov, ktoré nahral.

V prípade sporu z porušenia autorských práv spôsobeného obsahom a materiálmi, ktoré boli nahrané hostiteľom alebo používateľom, bude spor riešený priamo medzi vlastníkom autorských práv alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka autorských práv a používateľa / hostiteľa. Spoločnosť Zephyr nie je zodpovedná a nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku obsahu alebo materiálov nahraných používateľmi alebo hostiteľmi. V prípade, že Zephyr utrpí finančné škody alebo akékoľvek náklady spojené s materiálmi a obsahom poskytnutým používateľom alebo hostiteľom, užívateľ alebo hostiteľ súhlasí s tým, že Zephyru uhradí celú utrpenú škodu. Vyššie uvedené uvoľnenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na ďalší obsah a materiály, ktoré na server Laganini nahral používateľ alebo hostiteľ (vrátane obsahu a materiálov pre zaujímavosť).

Používatelia chápu, že obsah a materiály z ktorejkoľvek časti Laganini sa nemôžu reprodukovať bez súhlasu vlastníka autorských práv.

2.3 Dodržiavanie zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovaným činnostiam

Podľa § 7 ods. 2 zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovaným činnostiam (NN 6/11, 66/19) je klient (hostiteľ) povinný pri objednávaní inzerátu uviesť údaje o svojej totožnosti vrátane: i) názov spoločnosti, adresa, OIB, meno a priezvisko zodpovednej osoby za právnické osoby alebo ii) meno a priezvisko, OIB a bydlisko / bydlisko pre súkromné osoby.

Ďalej v súlade s § 7 ods. 3 zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovanej činnosti je zakázané zverejňovať inzeráty, ak klient (hostiteľ) nepredloží údaje z § 7 ods. 2. Ak teda spoločnosť Zephyr nedostane požadované údaje, spoločnosť Zephyr nemá povolené zverejniť inzerát na Laganini.

2.4 Správa obsahu na Laganini

Za účelom poskytnutia správnych, úplných a užitočných údajov pre používateľov a umožnenia efektívneho fungovania Laganini bez prerušenia, ak je to potrebné, majú administrátori Laganini právo na základe vlastného uváženia vykonávať opravy, doplnky a zmeny v reklamách, ako aj právo podľa uváženia na odstránenie alebo odstránenie inzerátov z ponuky Laganini. Správcovia, ktorí sú autorizovaní spoločnosťou Zephyr, to môžu urobiť v nasledujúcich situáciách:

 • ak sú údaje inzerátu neúplné, nesprávne, neaktuálne alebo zavádzajúce,
 • ak bola jedna reklama alebo ubytovacia jednotka zadaná viackrát,
 • ak reklama obsahuje diskriminačné, urážlivé, neprípustné a zakázané materiály a obsah,
 • keď reklama propaguje nelegálne služby a / alebo ubytovanie,
 • keď reklama znižuje kvalitu a výkonnosť Laganini,
 • keď obsah a materiály uvedené v reklame neodrážajú skutočnú situáciu.

V prípade, že správca Laganini opravil, zmenil, zmenil, odstránil alebo odstránil inzerát, spoločnosť Zephyr nemôže niesť zodpovednosť voči hostiteľom za akékoľvek priame alebo nepriame spôsobené škody vrátane možnej straty zisku.

2.5 Zodpovednosť

Spoločnosť Zephyr nemôže zaručiť, že prevádzka Laganini bude neprerušovaná alebo bezchybná. V prípade, že bude prevádzka Laganini prerušená alebo spomalená z dôvodu chýb, Zephyr nemôže niesť zodpovednosť voči hostiteľom za akékoľvek priame alebo nepriame škody, vrátane potenciálnej straty zisku.

2.6 Ukončenie reklám

Ak spoločnosť Zephyr prijíma sťažnosti používateľov alebo hostí, že v prípade konkrétnej reklamy sa prezentovaný obsah a materiály nezhodujú so skutočnou situáciou, alebo ak opakovane prijíma sťažnosti používateľov proti hostiteľovi, vyhradzujeme si právo reklamu odstrániť a deaktivovať účet hostiteľa bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sa hostiteľ pokúsi nahrať nevhodný materiál do databázy alebo opakovane zneužíva platformu, Zephyr si vyhradzuje právo odmietnuť a vymazať takúto reklamu a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

2.7 Zmeny reklamných podmienok

Zephyr si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok inzercie na Laganini bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky služby (ďalej len „Podmienky“), ktoré obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Laganini je súkromným majetkom a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s dodržiavaním a dodržaním týchto podmienok. Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo aktualizovať zmluvné podmienky a ďalšie obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

3.1 Používanie osobných údajov

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme použiť po vašej návšteve, registrácii alebo použití služieb Laganini, aby sme vás kontaktovali kvôli vášmu názoru na naše služby a niekedy vás informovali o aktualizáciách, propagačných akciách, novinkách a nových službách, ktoré ponúkame. Po získaní vášho súhlasu môžeme vaše osobné údaje použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali ohľadom ďalších služieb, ktoré ponúkame.

3.2 Správca spracovania údajov

Vedúcim spracovania je Zephyr. Údaje zhromažďujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s iným príslušným právnym rámcom.

Údaje našich klientov spracúvame so zvláštnou zodpovednosťou a usilujeme sa o zákonné a transparentné spracúvanie osobných údajov, pričom dbáme na to, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby a aby ich oprávnené osoby chránili a používali ich iba na schválené účely podľa predpisov.

3.3 Zasielanie otázok (hostia)

Po zaslaní otázky hostiteľovi budú vaše osobné údaje poskytnuté v kontaktnom formulári distribuované hostiteľovi, ktorý vás potom môže kontaktovať priamo s cieľom ponúknuť svoj produkt alebo službu. Tiež od nás môžete dostať e-mail so zoznamom ubytovacích zariadení, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete tiež dostávať príležitostné e-maily od nás, ale kedykoľvek sa môžete odhlásiť z tejto služby kliknutím na „zrušiť odber“ na odkaze v dolnej časti každého e-mailu, ktorý sme poslali.

3.4 Prijímanie otázok (hostitelia)

Užívateľské rozhranie obsahuje informácie o hosťoch, ktorí poslali dopyt alebo hľadajú ubytovanie. Informácie o hosťovi, ktoré hostiteľ dostane priamo od hosťa prostredníctvom používateľského rozhrania alebo prostredníctvom e-mailu, sa môžu použiť iba na ponúkanie ubytovacích služieb, ktoré hostiteľ inzeruje na serveri Laganini. Nie je dovolené kontaktovať hosťa s inými ponukami alebo ukladať jeho údaje, aby ste sa s ním v budúcnosti skontaktovali.

3.5 Zhromaždené údaje

Dôvod, prečo berieme vaše osobné údaje, je poskytovať reklamné služby, o ktoré hostitelia prejavili záujem vyplnením registračného formulára. Údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Zasielanie noviniek, aktualizácií, upozornení a propagačných akcií (odhlásenie je možné zaslaním e-mailu na adresu info [@] apartmaninfo.hr alebo kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ na odkaze v dolnej časti každého e-mailu, ktorý pošleme)
 • Pomáhať nám rozvíjať a zlepšovať naše služby
 • Fakturačné a účtovnícke účely v súlade s právnymi požiadavkami
3.6 Aké osobné údaje sa spracúvajú?

Súkromie hostiteľov, hostí a používateľov je pre nás mimoriadne dôležité, preto nikdy nezneužijeme alebo zneužijeme údaje, ktoré boli dobrovoľne zverejnené na serveri Laganini. Spoločnosť Zephyr sa zaväzuje rešpektovať anonymitu a súkromie hostiteľov, hostí a používateľov služieb Laganini.
Hostitelia, hostia a používatelia služieb Laganini súhlasia s tým, že spoločnosť Zephyr môže zhromažďovať nasledujúce osobné informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne čísla
 • E-mailová adresa
 • OIB
 • Profilová fotografia
 • Fotografie ubytovacieho zariadenia a ubytovacích jednotiek
 • Popis ubytovacieho zariadenia
 • Dodatočné osobné údaje (profily sociálnych médií, odkazy na webové stránky)
 • Ďalšie informácie o produktoch a službách (cenník, špeciálne ponuky, rezervačné podmienky, popis)
3.7 Kto má prístup k vašim údajom?

Chceli by sme zdôrazniť, že vaše súkromie je pre nás nesmierne dôležité, preto sme naše podnikanie úplne zosúladili s pravidlami GDPR a osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, boli uložené v súlade s požiadavkami predpisov. Svojich partnerov si starostlivo vyberáme, aby sme zabránili neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom, ako aj možnému zneužitiu údajov. Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom na základe povahy služby, ktorú ponúkame, sú uvedené nižšie:

 • hostia, ktorí prejavili záujem o vaše ubytovacie služby inzerované na Laganini;
 • hostitelia, ktorí dostali váš dotaz na ubytovacie služby;
 • oprávnené osoby, ktoré nám poskytujú služby hosťovania a údržby pre spoločnosť Laganini alebo poskytovatelia technologických riešení, ktoré používame na poskytovanie našich služieb;
 • osoby, ktoré nám poskytujú bezpečnostnú ochranu;
 • ďalší používatelia Laganini (pre údaje zverejnené v reklame);
 • zamestnanci alebo obchodní partneri;
 • vo výnimočných prípadoch a iba na úradnú žiadosť môžu byť údaje poskytnuté orgánom daňovej správy v súlade so zákonom.
3.8 Súbory cookie

Súbory cookie sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s cieľom zapamätať si nastavenia jednotlivých používateľov, aby pri opätovnej návšteve webových stránok nebolo potrebné znovu zadávať rovnaké údaje. Súbory cookie sa ukladajú na jednotlivé počítače, tablety alebo mobilné telefóny pomocou webového prehliadača. Nie sú nebezpečné, neslúžia na zhromažďovanie citlivých osobných údajov, ale sú dôležité pre ochranu súkromia.

Pokiaľ váš webový prehliadač používa cookies, predpokladáme, že súhlasíte s používaním štandardných cookies na Laganini. Ak súbory cookie nechcete používať, môžete ich zablokovať prostredníctvom svojho webového prehliadača.

3.9 Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v elektronickej podobe, pokiaľ je ponúkaná naša služba, pre ktorú sme dostali váš súhlas, alebo kým svoj súhlas neodvoláte, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Vezmite prosím na vedomie, že vaše osobné údaje sú potrebné na poskytovanie našich služieb, ako aj na plnenie našich povinností v súlade so zákonom.

3.10 Je možné spracovať vaše osobné údaje bez súhlasu?

Vaše osobné údaje je možné spracúvať bez vášho súhlasu, ale iba za účelom poskytovania služieb a plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych požiadaviek. Zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z právnych predpisov a váš súhlas s takýmto spracovaním sa nevyžaduje.

3.11 Ochrana dát

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabránenie zverejnenia údajov tretím stranám bez vášho súhlasu. Zariadenia na ukladanie údajov, ktoré používame od tretích strán, sú uložené na bezpečnom mieste s obmedzeným fyzickým prístupom neoprávneným osobám a na obmedzenie elektronického prístupu používame bránu firewall a ďalšie bezpečnostné opatrenia. Všetky zhromaždené údaje sú prísne obmedzené na našich zamestnancov a partnerov. Vždy, keď potrebujeme údaje, ktoré vás môžu identifikovať, požiadame vás. Údaje sa uchovávajú po primeranú dobu - tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

3.12 Ako odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a získať od nás potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak sú tieto osobné údaje spracovávané, prístup k vašim osobným údajom a právo získať ich kópiu.

Máte osobné právo kedykoľvek od nás požadovať, bez predchádzajúceho vysvetlenia a následkov, aktualizáciu, opravu, obmedzenie a / alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré boli predtým poskytnuté s vašim súhlasom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo až do tohto bodu. Máte tiež právo sťažovať sa alebo právo sťažovať sa na spracovanie údajov, ako aj právo na informácie o porušeniach osobných údajov (ak sú uplatniteľné). Právo na sťažnosť sa vzťahuje na budúce spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa používa na informovanie o aktualizáciách, správach a propagačných akciách. Ak podáte sťažnosť, vaše údaje už nebudeme spracúvať na vyššie uvedené účely.

Ak chcete zmeniť predtým poskytnuté údaje alebo chcete odvolať súhlas s ďalším spracovaním vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu info [@] apartmaninfo.hr alebo písomne.

3.13 Musím poskytnúť svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne pre vybrané služby, ktoré si pre umožnenie našich služieb vyžadujú prístup k osobným údajom. Pokiaľ nám nechcete poskytnúť požadované údaje, nebudete môcť využívať naše služby.